Genezis - Teremtés Program 2014 - 2050/2080

Genezis - Teremtés Program 2014 - 2050/2080

2015.09.07. | Varjú Zoltán

Mert az a fa amelyik elveszíti lombját, vagy nem növekszik ága az csak satnya gyümölcsöt érlel és elszárad annak gyökere...hát ápoljuk Nemzetünk és sokasodjanak fiaink - lányaink, lakjuk be újra Otthonunkat a Kárpát-medencét és újra összenő, ami Összetartozik!
Magyarország jövőjét a Népesedéspolitikájában …

Tovább
2015.11.25.

Szilágyi Krisztián: Bojtár

2015.11.24.

Szilágyi Krisztián: Süvöltő - Jégmadár

2015.11.22.

Christian Crown: Múzsa nélkül

                   

Ego /

..... egyes egyedül az elmém börtönébe zárva

..... feloldozást magamtól nem kapok s látva

..... mosolyod a fényképről néz reám azt várva

..... ,,adj reményt Istenem, hozzon Néki örömöt"...

                       a feledés homálya

..... vagy perzseljen fel a tűz és égessen el, varázsa

..... vagy taszítson a feneketlen mélységbe, pokolba

..... mert én Veled, már nem vagyok s létezek hiába

                               (hiába?)

Christian Crown / Varjú Zoltán

Komló, 2015. november. 22.

Hozzád .... a reménytelen szerelemhez

2015.11.20.

KATT a Videó megtekintéséért az alábbi  linkre:

https://www.youtube.com/watch?v=-XMfYue2Jnk

Áprily Lajos: Vadlúd voltam

.........................

Valamikor vadlúd voltam,

Vadludakkal vándoroltam.

Nagy tavakért lelkesültem,

Tengeren is átrepültem.

........................

Őszi fényben és homályban,

Fel-feltámad régi vágyam:

Társaimmal útra kelni,

Fényt és felhőt úszva szelni.

........................

Majd ha végem itt elérem,

Vadlúd formám vissza kérem.

Jó barátok, ismerősök,

Hogyha jönnek bíbor őszök.

........................

Nézzetek fel majd az égre,

Égen úszó vadlúd-ékre,

S azt mondjátok eltűnődve:

Újra vadlúd lett belőle,

S most ott száll a V-seregben,

Hangja szól a fellegekben.

2015.11.17.

Kedves Anyaország határain túl élő honfitársaim....Testvéreim!

...és Mi is, akik ide születtünk és itt vagyunk...

A Hazánk bal-lib oldala 2004. december 5.-én elárulta Nemzetét...mely árulást 2010.május 26.-n parlamentáris keretek közt a Nemzet egyesítéséért elkötelezett politikai erők eltöröltek...ezzel Magyarország azon kötelességének tett eleget, amikor a kettős állampolgárság intézményét törvényi erőre emelte, amellyel minden Nemzetnek a honfitársaival szemben az alapvető emberi méltósághoz való jogát biztosította honfitársainknak... ez nem ajándék és nem gesztus ... hanem Isteni és Emberi törvényszerűségen alapuló Igazságtétel, amely a Nemzetéhez a Hazának az egyetlen kötelessége! Ezen kötelessége az, hogy a Haza a Nemzetét összekovácsolja, bárhol is éljen az a nagyvilágban..mert, ettől szűnik meg a szülőföldjén a hontalansága Testvéreinknek...bárhová is kényszerítsék a történelem viharai!

Minden más alap igazságban a Nemzeten belül az állampolgárnak van, kizárólagos kötelezettsége a Haza iránt..., mert igaz az a mondás, hogy: ,,Ne azt kérdezd, hogy mit tesz érted a Hazád, hanem hogy mit tehetsz Te a Hazádért!"

Akkor 30 évesen...sosem felejtem el, 11 év távlatából sem... folytak a könnyeim .... elárultnak éreztem a Nemzetem és Átkozottnak magam, hogy itt születtem és nem ott Veletek, (mint ahogy a nagy és dédszüleim, Délvidéken és Erdélyben) ezért nem osztozhatok a külhoni honfitársaim leírhatatlan fájdalmában... amely sebekre a gyógyírt hosszú évekkel később sikerült találni... Az akkori Nemzetárulók és azok, esztelen uszító propagandájáért felelősök, mély megvetése mellett... amire nem adhat Magyar sohasem feloldozást és bűnbocsánatot, azt kérjék Istentől.... és amiért nem voltunk képesek tenni a gyalázat ellen... fogadjátok enyhítésül minden Igaz Magyar honfitársam nevében és tőlem a bocsánat tiszta szavát..!

(Ismerős Arcok : Nélküled)

https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E

A helyben megmaradásotok támogatása az Anyaországnak a mindenkori legfontosabb elkötelezettségei közé kell tartozzanak. Akárcsak az egyre fogyó Magyarság, lélekszámának a növekedését segítő intézkedések , ami a Nemzetünk felemelkedésének záloga. Sem politikai párt, sem más szervezet, nem gátolhatja eme törekvést bűntelenül, mert a történelmi emlékezet nem felejt... nem felejti el azok ténykedését sem, akik akkor, testvéreink ellen uszítottak, ma idegen kultúrák fiait és lányait ezer, vagy akár tíz esetleg százezer szám ölelné keblére... Igazi lélekkufárok Ők, akik nem félnék áruba bocsátani a jövő generációk jövőjét, pillanatnyi érdekek és egyéni elköteleződésük végett, ahol az össz-nemzeti identitástudat üldözendő bűnnek számít, ahol a multikulturális eszement önfeladás az Úr! 

Nem Ők nem félnek Isteneket sem... mert nekik csak a pénz a befolyás és a hatalom utáni vágy az istenük... Ők nem gondolják úgy, hogy a Hazánk és szélesebb értelemben vett szülőföldünk az Otthonuk...nekik nem Otthonuk, hanem lakhelyük...olyan vidék, amelyet a vagyoni értékek elvesztésén kívül, bármikor örömmel elcserélnek, egy olyan létért, ami a boldogulásukat pusztán anyagiakban méri... Nem vagyok farizeus, mert szükségből, Én magam is éltem Hazánktól távol évekig...nem könnyű és nem irigylendő lét e keserű kenyér...

Azokhoz is szólnék, akik kényszerűségből a munka és a magasabb kereset végett, máshol keresik boldogulásukat, csak azt tudom mondani, hogy a szülőföld a szerettek a barátok és a régi szerelmek emlékének lábnyomai mindörökre visszavárnak... a politika és az izmusok, nem állhatnak a honfitárs és honfitárs közé..

Az a Kormány, amely könnyen lemond a honfitársairól a Nemzetéről és örökre elengedi azok kezét, ÁTKOZOTT LEGYEN!

...de Aki könnyen lemond Hazájáról, minden lelki harc nélkül és nem keresi a lába vissza sosem az Utat, mert az anyagi jólét az, ami számára csak a ,,boldogság kék madara" ... ÁTKOZOTT AZ, mert így lett Ő hontalan....

Minden Magyar felelős Kormány kötelessége, hogy az anyaországban és határain túl egyaránt a Magyar Testvéreinket a szülőföldjén megmaradásban támogassa és lehetővé tegye! Még egyszer! ...ez nem választható opció! .... ez kötelesség, mert ha nem így teszel, így leszel Átkozott..!

Minden Magyar felelős, minden Magyarért....

..............

Reményik Sándor: Mindhalálig

Most mélységekből szakad föl a szó

S nem csinált virág, nem papírhajó,

De Óceán setétjén égő gálya,

Mit röpít a szív tajtékos dagálya,

A mélybe le s a mélyből újra fel,

Ma szólni nem lehet s ma szólni kell:

Szeretlek, népem, mindhalálig.

.....................................

Egy érzés szunnyadt bennem hangtalan,

Némán, keményen, mint kőben arany,

Most csákány töri, bontja, fejti föl

Az érzést, amely üdvözít - és öl

S mártíromságot szenvedtet velem;

Mi ez? Szokás, nyelv vagy történelem,

E szó: Szeretlek mindhalálig?!

....................................

Száz hajszáleren szívódik belém,

És száz ösvényen felé kúszom én,

És száz formában kísért engemet,

Mint langy szellő, mint Számum-lehelet;

Alakoskodik, rejtőzik, tagad,

Míg egyszer egy órában kifakad:

Szeretlek népem mindhalálig!

.....................................

Tudtam én ezt? Nem tudtam ezt soha;

Nem így; míg jött a sors, a mostoha,

És megmutatta, hogy Te: én vagyok,

S ha Te sorvadsz el, én is elhalok,

Mint a levél, ha elszárad a fa,

Mint a gyermek, kit elhágy az anya,

Szeretlek népem mindhalálig.

......................................

Ha te nem vagy, nincs álom, illat, szín,

Az élet babyloni vizein.

Nincs fáklya, mit a szív magasra tartson.

És ülünk egyformán a szürke parton:

Alélt lelkek egy alélt földtekén...

És ha te nem vagy, nincs e költemény:

Szeretlek népem, mindhalálig.

...........................................

Mi vagy Te nékem? Szomjamra ital,

Sebemre ír és bánatomra dal,

Tűzhely, amelyhez térni soh'se késem.

Márvány, amelybe álmaimat vésem.

Át egen, földön, folyón, tengeren,

Rögön, hanton, koporsófedelen:

Szeretlek mindhalálig, nemzetem!

2015.11.14.

sóhajt a napsugár

az Őszi alkonyon

míg újra körbejár

alszik a kismadár

erdőben a lombokon

..............

egy csillag hull alá

fényes égi romokon

az éjjel ketté vált

lemegy a holdvilág

Őszi deres hajnalon

Paks, 2015.11.13

2015.11.11.

Tiszta arcod bája

tova tűnt s kába

tekinteted látva

lábad még állva

bicsaklik alája

……………………..

Büszkeséged hátra

hagyott magánya

a jó szó hiába

ölelő karok hiánya

hagyott magára

………………………

Az italnak sajátja

a mámor varázsa

ereidben parázsa

az alkalmat várva

lelkedet alázza

………………………

Míg az éj világa

elmédet vigyázza

az Istennek álma

hogy tékozló ”fiára”

megváltást kínálja

………………………

… ha eljön a másnap

kérlek hagyd abba

s ne folytasd tovább!

2015.11.05.

Te vagy nékem minden

hőségben a hűsítő szél

égi zene, madárcsicsergés

ágakon a lomb a falevél

erdő mélyén a vadnak

az oltalom a menedék

hírnöke a tavasznak

az olvadó hó és a jég

friss eső,

 az áradó pataknak

.....................

Te vagy nékem minden

nyári szikrázó napsütés

az érett gyümölcs a fán

sarjadó fű a friss vetés

fészkében alvó kismadár

a virágoskert a rózsaszál

az otthonom, ami hazavár

az a dolgos ráncos tenyér

a szív,

ami értem dobban, értem él

....................

Te vagy nékem minden

gyermeknek az ölelés

a szerelmeseknek a csók

bánatomnak a feledés

termőföldnek a szántóvető

a ringó kalász a búzamező

éhes vándornak a kenyér

a szomjúságra a forrásvíz

az Út,

amelyen mindig hazatér

Christian Crown (Varjú Zoltán)

2015.11.04.

******

https://www.youtube.com/watch?v=LIujOqxA-g4

A vers a fenti linkre kattintva videón megnézhető!

Amikor...

................

Amikor szólni nem lehetsz rest,

mert szólni muszáj

Amikor csak a csendet hallod,

mert körötted zárva minden száj

Amikor némán hallgat az is,

Aki belül kiált, hogy valami fáj

..................

Amikor nem lát a tömeg,

mert bambulva néz rád vakon

Amikor nem hallják a szavaid,

mert nem hatolnak át a szégyenfalon

Amikor a Hited erősít meg téged,

mert Isten kezét érzed magadon

....................

Akkor légy erős,

és adj másoknak hitet

Akkor légy igaz,

és áradjon a vigasz

Akkor légy EMBER

......................

Amikor gyermekedhez szólsz lágyan,

mert szemében a szemed fénye világol

Amikor kedvesed érintése éltet,

mert szeretettel ölelő karjaival átkarol

Amikor szavak nélkül is árad az Ige,

mert a szeretet a szívekig ér,

S mindenen áthatol

......................

Akkor légy az,

aki igazán szeret

Akkor légy az,

aki szívében igaz

Akkor légy SZERETŐ SZÍV

2015.10.31.

Klikk a videóra: 

https://youtu.be/mFOZKCWc48w

... csak egy szál...........

... csak egy szál gyertya égjen ...

... rögös hantok ölelő mélye ...

... halk ima száll tova a szélben ...

... örök megváltást remélve ...

                    --------                                      

... csak egy szál...........

... csak egy szál gyertya égjen ...

... ami nem a gyász sötétje ...

... emlékezni belül mélyen ...

... lobogó láng üdvözítő fénye ...

                   ----------

... könnycsepp, most ne hulljon értem ...

... csak egy szál..............

... csak egy szál gyertya égjen ...

Varjú Zoltán / Christian Crown

Ezeket a cikkeket olvastad már?