Genezis - Teremtés Program 2014 - 2050/2080

Genezis - Teremtés Program 2014 - 2050/2080

2015.09.07. | Varjú Zoltán

Mert az a fa amelyik elveszíti lombját, vagy nem növekszik ága az csak satnya gyümölcsöt érlel és elszárad annak gyökere...hát ápoljuk Nemzetünk és sokasodjanak fiaink - lányaink, lakjuk be újra Otthonunkat a Kárpát-medencét és újra összenő, ami Összetartozik!
Magyarország jövőjét a Népesedéspolitikájában …

Tovább
2015.09.12.

Ha Európa még nem is jött rá.... ha az "Európer" EU bal-lib vezető "elit" még nem is jött rá... nem jött rá arra, hogy mit akar, miért zúdítja ránk...más Isteneinek a haragját... Mi Európai Polgárok..mi ugye tudjuk, hogy mit akarunk? Én azt szeretném, ha őseinkhez méltóan az Európai kultúránk és Hitvilágunk megmaradna! TE mit szeretnél?

Én azt mondom, mondjunk NEM-et a vég nélküli beáramlásnak....a Migráns NEM menekült! A menekültek élethelyzetét NEM szabad konzerválni....a menekülteket a szülőföldjükre kell hazasegíteni és az elsődleges emberiességi kötelesség a helyi viszonyok rendezése a Világnak... A Migránsoknak helyben kell segíteni és NEM biztatni, hogy elhagyják szülőföldjüket...és végül IGEN, nekünk meg kötelességeink vannak! IGEN emberiességi kötelezettségeink vannak az Európai Nemzetek iránt, hogy az évezredes Nemzeteink megmaradjanak és megmaradjon mindaz, amitől ma Európa az ami!

2015.09.12.

A "DEMOKRATA, HAZAFI, EURÓPER" JELZŐKET MAGUKRA AGGATÓ PÁRTOKNAK EGYÉRTELMŰVÉ KELL TENNI, HOGY AZOK A PÁRTTÖMÖRÜLÉSEK, ÁL- CIVILSZERVEZETEK, NEMZETGYALÁZÓ MEGMONDÓ EMBEREK, AKIK MA SZABADON GYALÁZHATJÁK A MAGYARSÁGOT ÉS A HAZÁT HATÁRAINKON BELÜL ÉS KÍVÜL EGYARÁNT A JÖVŐBEN FÓKUSZBA FOGNAK KERÜLNI.... Nem felejtünk!

A hatályos magyar Büntető Törvénykönyvben

A 2012. évi C. törvény a hazaárulásról a 258. §-ban - a korábbi szabályozással lényegében azonos módon - a következőket rendeli:

Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.[10] A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást

a) súlyos hátrányt okozva

b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával

c) háború idején vagy

d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.[11]

Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.[12]

Jogi tárgy

A bűncselekmény jogi tárgya a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje, függetlensége, területi épsége. Alkotmányos rend alatt értjük az alkotmányt, az alkotmányban foglalt elveket és intézményeket, valamint az azok zavartalan működéséhez fűződő érdeket.

Elkövetési tárgy

Elkövetési tárgya kettős: egyrészt kapcsolat felvétele, másrészt kapcsolat fenntartása külföldi kormánnyal vagy szervezettel. A kapcsolat felvétele feltételezi, hogy az elkövető a fent nevezett szervvel ténylegesen érintkezésbe kerül. A cselekmény ebben az esetben akkor befejezett, ha a másik fél a közeledést elfogadja. Ez történhet bármilyen módon. Kapcsolat fenntartása esetében már a két fél közti együttműködés a lényeg. A bűncselekmény elkövetéséhez külföldi kormány vagy szervezet megléte szükségeltetik.

Befejezettség

Akkor tekinthető a bűncselekmény befejezettnek, amint az elkövető a külföldi kormány megbízottjával vagy a külföldi szervezet képviselőjével kapcsolatba kerül. Kísérlete elképzelhető.

Alanya

A bűncselekmény alanya tettesként csak magyar állampolgár lehet, vagy kettős állampolgár. Hontalan állampolgár egyáltalán nem követheti el. Felbujtó vagy bűnsegéd azonban bárki lehet.

Szándékosság, gondatlanság

Fontos a célzat fennállása. Az elkövető azért kell, hogy létesítsen vagy tartson fenn kapcsolatot, hogy ezzel sértse a Magyar Köztársaság függetlenségét, alkotmányos rendjét vagy területi épségét. Ily módon csak egyenes szándékkal követhető el: az elkövetőnek tisztában kell lennie tettével, és annak eredményét kívánja. Motívuma sokféle lehet: bosszúvágy, sértettség, netalán a fennálló rendszerrel szembeni ellen érzet.

Minősítő körülmények

Súlyos hátrányt okozva: itt a nemzetnek okozott súlyos hátrányt kell érteni. Állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával: ez lehet saját vagy más személy szolgálatának a felhasználása.Háború idején: rendkívüli állapot, valamint az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények miatt elrendelt szükségállapot. Külföldi fegyveres erő: külföldi kormány fegyveres testülete, zsoldosok stb.

2015.09.11.

NE FELEJTSÜNK ÉS NE BÍZZUK A JÖVŐNKET A VÉLETLENRE!

Mivel egyértelműen látszik, hogy az USA és EU által álszent és hazug módon pénzelt megmondó Ál-civil szervezetek és hazánk Nemzetrontó pártjaival és azok Prominenseivel az élen, nem leszünk képesek tisztességes párbeszédre képesek, aminek az oka nyilvánvaló: (a féligazságok egyszerűen magyarázhatóságával, könnyen megtévesztik a lakosság erre fogékony részét) éppen ezért, nem szabad elmenni emellett a tény mellett szó nélkül...ezzel foglalkozni kell és nem a tüneteket kell kezelni, mialatt a tünet kezelés közben a Beteg (lélekben elfásult és mélyen megosztott Nemzetünk!!!) szép lassan elsorvad...

A választópolgárok jelentős része érdektelenül, magába fordulva és kicsit a magára hagyatottság érzetével a szavazások alkalmával, inkább otthon marad...ez tény és ezzel foglalkozni kell!! Mondhatni, hogy kötelességünk! Ha már a magát politikai elitnek valló, bal-libsik, mindent és mindenkit elutasító kirekesztők és az igazán megfogalmazhatatlanok, nem hajlandóak semmilyen eredményt elismerni és elfogadni...lásd Alaptörvényünket, amióta megszületett, csak kritikai felhanggal illették, rosszabb esetben a megszüntetéséről vizionáltak, ugyanakkor érdemi felvetéseket és javaslatokat nem képesek adni, pusztán csak a szembenállás politikáját folytatni...de sorolhatnánk azokat az Intézményeket is, amelyek arra lennének hívatottak, hogy a Nemzeti Stratégia kialakításánál, akár évszázadnyi távlatokban legyenek képesek irányt mutatni...ehhez képest az állandó gáncsvetések végett, idehaza és a nagyvilágban egyaránt...csak az egyre mélyülő "lövészárkok" kiépítésében képesek maradandót alkotni és a Nemzetrontásban az élmezőnyt erősíteni, mert minden eredményt és célkitűzést folyamatosan össztűz alá vesznek és megkérdőjeleznek, nem építő kritikai hanggal, csupán politikai haszonlesésből...mert a személyes önzésük számukra felülírja a Nemzet érdekét!

Sokak köztük magam is megfogalmaztuk, hogy SOHA TÖBBÉ Nemzetellenes Kormányt a Hazánk élére...SOHA TÖBBÉ újabb 2006-os szemkilövető sortüzet elrendelő és cinikusan a háttérből irányító gazember politikusokat a Parlamentbe...SOHA TÖBBÉ idegen érdekek által megtaposott Hazát és megalkuvó kiszolgálókat...de tudjuk mindannyian, hogy SOHA nem mondhatjuk azt, hogy SOHA TÖBBÉ...csak tettekkel szorítható vissza, ezért itt a cselekvés ideje!

Elsőre meg kellene alkotni egy NEMZETI MINIMUMOT (törvényt?) egy Chartát, amelyhez Önkéntesen (kötelezően?) csatlakozhatna minden törvényesen bejegyzett Párt... amennyiben vétene ellene az erre megalkotott szabályzók mellett, akár a törvényes felszámolás is elindítható legyen ellene...megszüntetve ezzel az országon kívülről érkező befolyásolást, amely korunk egyik legnagyobb, politikai rákfenéje széles e világon! Természetesen, ehhez megfelelő Intézményi struktúra szükséges, aktív és tevékeny tagokkal...Nemzetstratégiai Központ, vagy valami hasonló, amelyik tevékenyen működik és ezen Intézmény tevékenységét nem kérdőjelezheti meg Párt, csak az Őket ellenőrző független szerv...mert ezen Intézmény a Magyar Hazáért és annak boldogulásáért lenne hivatott...

Több évszázados mulasztásnak a hiányosságaival maradt adósa a Nemzetünknek a múlt politikai vezető "elitje"! Mindez ránk maradt, mint szamáron a fül a Mi generációnk feladata és kötelessége. Nem kicsi a Feladat és nem lehet alacsonyra tenni a mércét....ahhoz, hogy naggyá váljon egy vezető, légyen az egy Kormány...ahhoz át kell tudni érezni azt is, hogy milyen kicsiny döntésen múlhat egy Nemzet sorsa! Nem szabad folyamatosan megismételni ugyanazon hibákat, amelyeket a történelem útvesztőiben folytonosan elkövettünk, Nemzetünk csillaga akkor ragyogott igazán magasan, amikor bátor kiállású és tevékeny, Igaz magyar érdeket szolgáló vezetése állt az élen! Mára ez újra megadatott a Nemzetünknek, most csak az a fontos, hogy merjenek Naggyá válni azok, akiknek mindez megadatott, hogy vezessék a Nemzetet....mindenkire szükség van, hogy ez így legyen! A Magyar Nemzet összetartozik, nem számít, hogy kinek fia, vagy lánya vagy!

HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK!

2015.09.11.

ÚJKORI KIHÍVÁSOKRA...ÚJKORI INTELMEK! A SORKATONAI SZOLGÁLATOT ÉS A HATÁRŐRSÉG HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁNAK HONVÉDSÉGI SZOLGÁLATÁNAK ÚJRA GONDOLÁSÁT NAPIRENDEN KELL TARTANI ÉS ÉRDEMI LÉPÉSEKET KELL TENNI !!! Az a Nemzet, amelyik az önfeladásnak egyik bizonyítéka ként a HON-VÉDELMÉT szünteti meg és közben, olyan érdekszövetség tagjává válik, amelyik természeténél fogva, mindig keres magának egy ellenségképet, majd a szövetségeseit is belesodorja egy kilátástalanul megoldhatatlan helyzetbe és igazából ma már világégéshez közeli problémát teremt....nos legyünk őszinték...sok jóra még egy lokális konfliktus esetén sem számíthatunk...minimum újra kell gondolni ezt az egészet...és mikor, ha nem ilyen időkben, amikor tisztán látszik kibontakozni egy olyan invázió az Európai kontinensen...amit először fegyverek nélkül...később, majd több generáció elteltével, esetleg majd fegyverekkel fogják az akkor már aligha nevezhető Nemzetállamok ellen megvívni...végérvényesen lezárva a jövőben a kisebbségi problémát az akkori Államalkotó többségben lévők részéről...

Igen annak idején valami nagyon nem működött és sok sebből vérzett is talán... Sokan átélték és sokan átkozták akkoriban, akik a kortársai voltak az akkori sorkatonai szolgálatnak...Igen az is igaz lehet, hogy sokan úgy élték meg, hogy teljesen felesleges, mert ugye egy célzott atomtámadás esetén, ugyan mit is lehetne tenni marok lőfegyverekkel, meg tankokkal...mikor minden hamuvá válik a csapást követően... aztán akadhatnak néhányan...esetleg...sokan, akik némi melankóliás nosztalgiával gondolnak rá vissza...mert, volt olyan is, hogy bajtársiasság, meg fegyelmezettség és önuralom, meg volt olyan is, hogy a hadkötelezettség égisze alatt, akár baráti szálak...távoli szerelmi kötelékek és házasságok születtek...meg persze vesztek is oda, ha nem várta meg a szerelem...igaz ebben az esetben jobb talán korán felismerni, hogy ki kihez köti magát és később nem a gyerek mellett kell a válás fájdalmait megélnie senkinek..de ennél persze minden bonyolultabb...mert erre mondhatjuk, hogy mindenkinek "csak" élete van és az olyan, amit neki kell bejárnia...az életet meg menet közben kinőjük, mert Katonadolog... Ami a mindennapjainkat érintő problémákat illeti az a rengeteg konfliktus helyzet, ami például a szomszédunkban is zajlik..., arra talán joggal teheti fel nekünk az Élet a kérdést ...hogy jól van e ez így...? Jól van e az, hogy egy esetleges konfliktus esetén, akár bármelyikünknek mint az Én gyermekem korosztálya is...jó esetben, talán menekülőre tudja fogni... de sokaknál még az önvédelem, nemhogy a honvédelem is problémát jelent...szabad ez, hogy így maradjon? Talán azon is lehetne elmélkedni, hogy jó döntés volt e, teljesen felszámolni és a feledés homályába veszni hagyni, hogy a sorkatonai kiképzés (itt kihangsúlyoznám, hogy nem a hónapokon át tartó felesleges hatalmi visszaélésekre, helyi kisstílű kiskirálykodásokra és egyéb céltalan dolgokra gondolok!) gondolata is mára Ördögtől valóvá váljék...Talán kevesebb lenne az Önuralmát vesztett és fegyelmet, rendet hírből sem ismerők sora...tudom hogy nem oldaná meg a Társadalom betegségeit önmagában ez sem és nem is ez a célja...de legalább elmondhatnánk, hogy alapvetően megtettünk mindent, hogy egy lokális fegyveres konfliktus esetén a fiataljainkat, nem kifejezetten vágóhídi járulékos veszteségnek szántuk....talán 3-6hónap nem jelentene lehetetlen feladatot, sem az Állam, sem az állampolgár részére, amely hosszú távon talán szolgálhatná a Hazánk és Nemzetünk érdekét....azt is tudom, hogy most mire leütöm az utolsó betűket és esetleg végig olvastad, azonnal azokat a kifogásokat fogod reggelig sorolni, hogy miért is nem lehet, nem szabad és fölösleges....

A válaszom erre: 2015.07.19.-i hír, hogy a hétvégén, illegálisan az országunkba 4000 Migráns érkezett...azóta már naponta átlag 3-4000-en és senki sem tudja azt a mai napig megválaszolni, hogy közülük melyik, lesz az az öt fő, aki jó eséllyel a szélsőséges Iszlám, vagy egyéb terror szervezet szimpatizánsa...szándékosan nem terroristázok senkit, mert az ártatlanság vélelme...mindenkit megillet a liberalizmus szellemének is megfelelve....kedves "hivatásos rettegők" , el lehet kezdeni rettegni, végre egyszer a Hazánkért, ami a Ti Hazátok is!

https://www.youtube.com/watch?v=4JrHhXPG6qE

2015.09.11.

SZÜKSÉG VAN EGY PÁRBESZÉD TABUK NÉLKÜL PROGRAMRA, AMELY A 2018-as VÁLASZTÁSOKIG KELL, HOGY TARTSON ÉS TOVÁBB! A "DEMOKRATA és HAZAFI" JELZŐKET MAGUKRA AGGATÓ PÁRTOKNAK EGYÉRTELMŰVÉ KELL TENNI, HOGY AZOKRA A PÁRTTÖMÖRÜLÉSEKRE, AKIK MA SZABADON GYALÁZHATJÁK A MAGYARSÁGOT ÉS A HAZÁT HATÁRAINKON BELÜL ÉS KÍVÜL A JÖVŐBEN FÓKUSZBA FOGNAK KERÜLNI. NEMZETI MINIMUMRA VAN SZÜKSÉG, AMELYHEZ ÖNKÉNTESEN LEHESSEN CSATLAKOZNI, DE A MEGSZEGÉSÉÉRT NYILVÁNOS KIZÁRÁS JÁRJON!

Rendkívül fontos lenne a Kormányzati kommunikáció felpörgetésére a lakosság és a Kormányunk között.. Elsősorban a polgárokat a mindennapjaikban érintő és élethelyzetükben Tabunak számító kérdésekben. Olyan témakörökben, amelyet a bal-libsi és szélső bal illetve jobb szívesen használ, puszta politikai haszonlesésből. Szeretnék néhány példával rátapintani: Az utóbbi időben nagy felháborodásokat keltő homoszexuális nemi identitásnak utcai megnyilvánulásairól...hogy a többségi társadalomhoz tartozó, egészséges családmodellben élőket se kényszerítsék, természetellenes tolerancia normák felé. A vidéki településeken időnként előforduló, vagy állandósult közbiztonsági problémákról, amelyekből gyakran csinálnak politikai haszonlesésből etnikai kérdést, okkal ok nélkül...miközben igazából valódi megoldásokat nem kapnak az ott élők akik elszenvedői mind ennek. A Társadalmi rétegek közti iszonyatos különbségek, amelyek joggal borzolják azon polgárok kedélyét (ma sok esetben a megoldás kilátástalansága végett rengetegen egészségügyileg is rámennek erre!), főképpen azokra gondolva, akik reggel elindulnak a munkájukat tisztességgel végezni, miközben már a hónap első napján tudják, hogy a jövedelmükből a havi kiadásaikat (rezsi, élelem, lakhatás) sem lesznek képesek rendezni...és azokhoz is kell néhány szót szólni, akik még munkához sem jutnak. A sort végeláthatatlanul lehet folytatni....bármelyikünknek.

A Társadalmat a fenti és hasonló, mindennapjaikat érintő gondjaiknak, problémáinak a megoldására adott útmutatók, megoldási lehetőségek érdeklik! Ha hagyjuk, hogy ilyen könnyen manipulálásra alkalmas problémakörökkel kijátszanak minket és az eredményeinket elhallgassák, félremagyarázzák, elbagatellizálják, akkor 2018-ra elerodálják verbálisan mindazt, amit kínkeserves erőfeszítésekkel elértünk! Miniszterelnökünk szavai csengjenek vissza a fülünkben...(utána szabadon!)hogy még megérhetjük, hogy a tolvajok fognak rablót kiáltani és a Nemzetüket cserben hagyók, sok esetben vesztét okozók fognak Hazaárulózni a Parlamentben!

Minden lépésről, amely a Párbeszédben felvetett problémák felszámolásáról szól, nagy hangsúlyt kell fektetni...tájékoztatni tény és számszerűen. Nem elég elmondani, ha szükséges el kell magyarázni, mert a másik ellenérdekelt oldal és azok médiái nem fogják helyettünk megtenni! Legyenek olyan programok és célkitűzések amelyeket folyamatos kiértékelés mellett közérthetően el lehessen mondani, bemutatva az elért eredményeket....kedves szakpolitikusaink, lehet dolgozni! Az internet rendkívül alkalmas eszköz lehet erre...tájékoztatni, felvilágosítani és útmutatással segítséget nyújtani....az Információ megosztása KÖZHATALOM!

2015.09.10.

Petőfi Sándor

A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI

-------------------------------------

Ne fogjon senki könnyelműen

A húrok pengetésihez!

Nagy munkát vállal az magára,

Ki most kezébe lantot vesz.

Ha nem tudsz mást, mint eldalolni

Saját fájdalmad s örömed:

Nincs rád szüksége a világnak,

S azért a szent fát félretedd.

---------------------------------------

Pusztában bujdosunk, mint hajdan

Népével Mózes bujdosott,

S követte, melyet isten külde

Vezérül, a lángoszlopot.

Ujabb időkben isten ilyen

Lángoszlopoknak rendelé

A költőket, hogy ők vezessék

A népet Kánaán felé.

---------------------------------------

Előre hát mind, aki költő,

A néppel tűzön-vízen át!

Átok reá, ki elhajítja

Kezéből a nép zászlaját,

Átok reá, ki gyávaságból

Vagy lomhaságból elmarad,

Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,

Pihenjen ő árnyék alatt!

----------------------------------------

Vannak hamis próféták, akik

Azt hirdetik nagy gonoszan,

Hogy már megállhatunk, mert itten

Az ígéretnek földe van.

Hazugság, szemtelen hazugság,

Mit milliók cáfolnak meg,

Kik nap hevében, éhen-szomjan,

Kétségbeesve tengenek.

---------------------------------------

Ha majd a bőség kosarából

Mindenki egyaránt vehet,

Ha majd a jognak asztalánál

Mind egyaránt foglal helyet,

Ha majd a szellem napvilága

Ragyog minden ház ablakán:

Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,

Mert itt van már a Kánaán!

----------------------------------------

És addig? addig nincs megnyugvás,

Addig folyvást küszködni kell.

Talán az élet, munkáinkért,

Nem fog fizetni semmivel,

De a halál majd szemeinket

Szelíd, lágy csókkal zárja be,

S virágkötéllel, selyempárnán

Bocsát le a föld mélyibe.

2015.09.10.

MINDEN KEDVES ISMERŐSÖMNEK A FIGYELMÉBE!!! NEM KÉREM LÁJKOLNI ÉS NEM KÉREM MEGOSZTANI!!! DE VÁLLALVA A NEVÜNKET, KÉREK MINDENKIT, HOGY PÁRTÁLLÁSTÓL ÉS VILÁGNÉZETTŐL FÜGGETLENÜL ÍRJATOK ALÁ ANNYIT..: HOGY TE! ....MIRE VAGY KÉPES A HAZÁNKÉRT AHOL MINDANNYIAN ÉLÜNK!!!! Nem a pártokért és nem a politikáért, hanem azért, mert ide születtünk és a Hazánkkal Összetartozunk.....annak idején egy amerikai államelnök a következőt mondta..,: "Ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted a Hazád...hanem azt, hogy Te mit tehetsz a Hazádért!" azóta őt már meggyilkolták...

Kezdem Én magam: Itt születtem ezen a földön....Magyarországon.... és az első szavaim, mint utána még hosszú évekig az ajkamról Magyarul hangzottak el...minden gondolatom, örömöm és bánatom, illetve vágyaim és mikor álmodok ...Magyarul élem át... A szüleim és nagyszüleim a családom feleségem s gyermekem szeretetét Magyarul érzem át...és "Ő" Nekem Minden e tájék hol élhetek, ami az Otthonom... a közös Hazánk Magyarország...., ugyan Mi is lehetne több mit cserébe adhatok...hát az Életem!

2015.09.10.

ELSŐSORBAN AZOKNAK A FIGYELMÉBE, AKIK A NEMZETÜNKET MEGOSZTÓ POLITIKA ELLEN VANNAK! NEKED..IGEN NEKED!!! AKI MEG MAGÁRA ISMER!!! NEKED MEG, MEG KELL ÉRTSD, HOGY....A NEMZETTÁRSAD NEM ELLENSÉGED...VELE ÖSSZETARTOZOL!!!

Ezt az utat választottam és nem azért mert könnyűnek találtam, hogy mérsékeljem haragom és indulatom...ne a szélekről kiabáljak, miközben nem látom, hogy középen mi zajlik...Mérsékelt jobboldalinak bélyegeznek! Alulról, felülről egyaránt, mint ahogy a szélekről balról illetve jobbról is ezt teszik...mert aki nincs velünk az ugye ellenünk.. De kérdem Én, ha Isten van velem, Ki lehet ellenem? De ez is túl egyszerű lenne így, sarkosítva mert ez lenne persze az egyszerű és talán a kényelmes is...Győzzön hát az Ego, kiáltsunk fel mindannyian és törjünk lándzsát!....De kérdem Én Ki ellen és Mi mellett, vagy Kiért és Mi ellen? Még ha csak verbálisan is török ellened...vagy Te teszed ellenem, hogy is nyújthatunk utána egymásnak kezet? Ide születtünk, ugyan nem kértük senkitől, de ha már Itt vagyunk, nem tagadhatjuk meg Önmagunk és Önmagad...ha hátat fordítasz annak akihez és ahová tartozol....úgy leszel igazán Hontalan...Én nem gondolok rád a ként, hogy kinek fia, lánya vagy, nem gondolom rólad hogy kevesebb lennél és Nálad több vagyok. Te is kérdezd meg magad...ha nem teszed, tisztelik majd akaratod az Égiek, de lesz idő mikor már hiába kérdezed...Ezt az Utat választottam, mert szeretném hinni, nem az számít honnan jöttél és Kinek fia, lánya vagy...ember légy és ha EMBER vagy... Ne tagadd meg Önmagad!

2015.09.10.

"Nagyon friss az élmény,

alighogy születtem,

Anyukám,apukám írjatok helyettem.

Ne sokat,csak annyit:

eggyel több a létszám,

Hogyha szeretni kell,

számítsatok énrám!

Azért mert szerettek

jöttem a világra,

Lettem új fénycsillag,

szülők boldogsága.

Szeressetek mindig

ilyen szeretettel,

A kincsetek vagyok,

pici kincs, de ember!"

2015.09.10.

Radnóti Miklós

NEM TUDHATOM

---------------------------------------------------

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország,

messzeringó gyerekkorom világa.

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága

s remélem, testem is majd e földbe süpped el.

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon

a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,

s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;

annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,

de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;

az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,

míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,

erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,

s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,

az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,

piros zászló kezében, körötte sok gyerek,

s a gyárak udvarában komondor hempereg;

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,

a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,

s az iskolába menvén, a járda peremén,

hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,

ím itt e kő, de föntről e kő se látható,

nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,

s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,

de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,

és csecsszopók, akikben megnő az értelem,

világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,

míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,

s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

Ezeket a cikkeket olvastad már?