Genezis - Teremtés Program 2014 - 2050/2080


genezis.pdf 

(LETÖLTHETŐ az eredeti formátumban a  PDF.)

http://magyarno.com/genezis-teremtes-program-magyarhonnak/

"Mert az a fa amelyik elveszíti lombját, vagy nem növekszik ága az csak satnya gyümölcsöt érlel és elszárad annak gyökere...hát ápoljuk Nemzetünk és sokasodjanak fiaink - lányaink, lakjuk be újra Otthonunkat a Kárpát-medencét és újra összenő, ami Összetartozik!" (Varjú Zoltán)

"Magyarország jövőjét a jelenben hozott népesedéspolitikai döntései határozzák meg." Egyik napról a másikra, nem várhatóak eredmények beláthatóan 2050/2080 megvalósítható időpont. A nemzetgazdaság növekedése elengedhetetlen feltétele mindennek. Annak idején Wesselényi (Ceausescu hűen követte) azt mondta: Erdély azé lesz aki teleszüli és belakja...sajnos az idő Őt látszott igazolni.... ez az elv az egész Kárpát-medencére igaz, de minden felelős Nemzeti kormánynak figyelmébe: Jelenleg Európa elöregszik és a bevándorlás következményeként a tőlünk nyugatabbra lévő országok, akik gazdasági erejét, oly sokan áhítozzák, még tán sokkal komolyabb kihívások elé kell nézzenek. Ha fordítani akarunk a Nemzetünk sorsán azt most a jelenünkben kell előkészíteni. Ha 2050-ben egy valódi népességnövekedési pályára leszünk képesek lépni, akkor egy megfiatalodott, humán erejében, tudásában gazdag társadalom a határon túli Nemzettömb támogatására alkalmas lesz és a helyben megtartás mellett, hasonló ívű pályát járhatnak be Ők is, mint azt az anyaország tehette, tehetné....Én bennetek hiszek...és a politikailag mérsékelt, de határozott, nemzeti elkötelezettségetekben...Tudom sokan Tamáskodva legyintenek magukban, hogy mi magyarok nem vagyunk összetartó nép és bla...bla...bla. Hát a fenéket nem!!!! A jelenlegi multikulturális világ összes bűnét a nyakunkba szabadították, egy előző 45 éves agymosást követő időszakot követően, aminek az eredményeit, mindannyian érezhetik a mindennapjaik során. A Trianoni diktátumot követően a Magyarok által benépesített országrészek elcsatolását követő időszakban a tudatos felhígítással és az azt megelőző betelepülések felerősödésével az etnikai összetétel megváltoztatására törekedtek. Sajnos nem kevés sikerrel, ha ránéz bárki is a térképre láthatja maga is. Közben meg az idegenszívű ügynökök hálózatát kiépítve a médiákban és felelős véleményformáló, vagy döntéshozó hatalmi ágakban, egymásnak adják a kilincset Északról - Délről – Keletről - főképpen Nyugatról....és kishitűvé formálva elhitetik akivel tudják, hogy merjünk kicsik lenni és együk meg, éljük fel a Jövőnket...az utódaink jövőjét a mában. Mára a világ és geopolitikai változásoknak köszönhetően, megadathat számunkra Magyaroknak is, hogy újra benépesítsük a Kárpát-medencét az Otthonunkat. Nagy felelősséget és emberöltőn túli elkötelezettséget vár, azoktól a felelős Kormányfőktől, akik ezen úton haladva a Nemzet felemelkedésének az útjára lépnek. El kell fogadniuk, hogy ez nem rövidtávú és aprópénzre váltható olcsó népszerűségről szól és a távlati célok megvalósításakor, réges-rég csak az emlékeink maradnak fenn az utókor számára. Ébredjetek...a Jövőnk a Tét!

Elgondolkozott e már azon bárki is, hogy a jövő generációja mi alapján ítéli meg a múltját…..és minket a jelenében, mit tudunk majd örökül hagyni rájuk. A történelmünkből ismert, hogy azokra az időszakokra emlékezünk vissza kellő elismeréssel, amikor az országunk épült és értéket teremtett, amelyet az akkori vezetőink, kellő elszántsággal, hittel és alkotási vággyal létrehoztak. Településeket, hidakat, közigazgatást…és mindent, amit megörököltünk az előző generációktól.

                                                                                                                                                                                               Genezis - Teremtés Program

1. ELŐZMÉNYEK A korábbi településfejlesztések eredménye nem egyértelmű, példa erre Dunaújváros, Tiszaújváros, Komló, Ózd, Százhalombatta és még mások, jelenlegi élhetőségének, helyi munkalehetőségeiknek, környezetvédelmi helyzetének és egyéb tulajdonságaik összehasonlításából eredő jelentős különbözőségeik végett. Ezek a tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábbi megoldások már nem felelnek meg a 21. század követelményeinek és a lakhatási igényeken túl az élhetőséget a munkavégzési lehetőséget és az ezekből eredő, manapság annyira divatos P. C. (Politikailag Korrekt), fent tartható fejlődést sem lehet figyelmen kívül hagyni.

2. GENEZIS PROGRAM - TELEPÜLÉS MINTA Egy új kistelepülési minta kialakítása lehetőséget teremthet arra, hogy bemutassuk hogyan érdemes egy ún. legkisebb, de gazdaságos üzemméretű, vagyis önállóan gazdálkodó, önellátó és önfenntartó minta település kialakítása. A kialakítandó minta rendszernek több változata is megoldás lehet:

a. jogilag önálló településként kialakítva, a település működtetéséhez szükséges minden infrastruktúrával,

b. jogilag önálló településként kialakítva, de egy közeli település már létező infrastruktúráját is figyelembe véve,

c. meglévő, a kialakított mintához hasonló méretű, települések minta szerinti részbeni vagy teljes átszervezése (pl. elnéptelenedő vagy kis települések fejlesztésére),

d. meglévő településhez csatolva, de annak infrastruktúrájára építve, mintegy önálló település rész (városrész, kerület)

e. a mintatelepülések méretének többszörözésével, az így szükséges közösségi intézmények és közellátás optimalizálásával újabb változatok

f. eltérő (az adott megvalósítási helyszínre optimalizált) tevékenységek, ennek megfelelően eltérő szakmai képzettséget igénylő népességi összetétel.

3. A GENEZIS PROGRAM TELEPÜLÉS FUNKCIÓI A kialakítandó mintatelepülések többféle funkciónak fognak megfelelni, ezek egy része közös, minden településnek rendelkeznie kell ezekkel a funkciókkal, más részük a település és környezetének adottságaiból adódik.

a. közös funkciók lehetnek:

I. önálló működés

II. önellátásra és önfenntartásra törekvés

III. keletkező hulladékok helybeni felhasználásának lehetősége

IV. gazdaságosan építhető és fenntartható lakó, mellék és közösségi épületek, tipizált rendszerek

V. az energiaigény min. 30-max. 100 %-nak helybeni megtermelése

VI. helyben termelt energia hasznosítása: közösségi fűtésrendszer, … , mint tipizált rendszerek megújuló energiaforrásból

VII. lakhatás és helyben teremtett munkalehetőségek

VIII. minimálisan szükséges közösségi ellátási rendszer, infrastruktúra, közmű, stb. helyi érdekeltségű szolgáltatása

IX. a helyben termelt élelmiszerrel a helyi közintézmények ellátása,

X. közintézmények közös ellátása, közintézmények közösségi házba szervezése, centralizáltság a költségek optimalizálására

XI. a megtermelt, de helyben feleslegként jelentkező termékek értékesítése

XII. értékesítés támogatása a településen kívüli közintézmények ellátására

b. egyedi funkciók lehetnek:

I. település tájolása, fizikai kialakítása,

II. gazdálkodási körök összetételének szervezettsége,

III. megcélzott vagy szükséges szakmai összetétele a lakosságnak / helyi át-továbbképzéssel, oktatás kihelyezése a település konkrét igénye szerint,

IV. bérlakások aránya min. 30- max. 70%,

V. közintézmények helyi igényének figyelembevétele,

VI. közintézmények lakásokkal kombinálása a közintézmény dolgozóinak,

VII. közintézményekbe való eljutás biztosítása, (iskolabusz, egyéb közlekedés)

VIII. a megvalósítás pénzügyi konstrukciója,

4. CÉLKITŰZÉSEK Megvalósítandó, megvalósítható célkitűzések:

a. a népességfogyás csökkentése, majd népességnövekedési pálya

b. a lakhatás és munkavégzési lehetőség összekapcsolása

c. bérlakás program kialakítása a helyi Önkormányzatok és a Magyar Állam közti, választási ciklusokat átívelő, szerződéses kötelezettségvállalással

d. fiatalok első önálló lakáshoz jutásának támogatása és ösztönzése a gyermekvállalás irányában

e. a munkaerő itthon tartása, teljes körű életpálya modellek kiszélesítésével

f. közép és felsőfokú végzettségű pályakezdők munkához juttatása (pld.:öt év munkavállalásért cserébe a bérlakás tulajdonjoga) a képzés és a munka összekapcsolása az otthonteremtés lehetőségével.

g. helyi fogyasztási igények helybeni kielégítése a foglakoztatás növelésével

h. helybeni élelmiszer termelés és állattartás támogatása, különös tekintettel az EU korlátozás alá nem eső lehetőségekre és az EU kvóták kitöltésére, keleti nyitás politikának bekapcsolódása

i. a többlettermék biztonságos értékesítése a Magyar Állam által létrehozott, nonprofit Állami logisztikai és értékesítési hálózaton keresztül, ahol garantált a többletnek az értékesítése, más együttműködő településekkel, lehetőleg regionálisan

j. a településen csak preferált értékesítési hely nyitható, (helyi tulajdonú üzlet, Magyar tulajdonú kereskedelmi láncok, úgynevezett „állami értékesítési szövetkezet boltja”) ilyenek tipizálása is része legyen a programnak,

k. a települések létrehozása kombinálható közmunka programmal is, ha erre lehetőség van,

l. preferálni a magyar tulajdonú beszállítókat, kivitelezőket.

5. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Pénzügyi források tekintetében az állami szerepvállalás nem nélkülözhető, de a kereskedelmi bankok növekedési hitelszerű kedvezményes hiteljuttatására is szükség van. Természetesen a magánszemélyek, mint érintettek saját közreműködése sem nélkülözhető. Az arányokat tekintve az 1/3 - 1/3 - 1/3 megosztás a javaslat. A magánszemélyek saját hozzájárulását és a kereskedelmi bankok felé tartozását további támogatással érdemes kiegészíteni. Ennek formája többféle lehet, pl.:

a. gyermekvállalásért kedvezmény

b. 3 megszületett gyermek után a tartozás harmadolása

c. 3 megszületett gyermek után a bérlakás tulajdonosa lesz

d. 3 megszületett gyermek nevelése az anyának munkaviszonnyá válik

e. 5-10-20 év ilyen településen végzett munka esetén a bérlakás tulajdonosa lesz

f. a fizetendő törlesztő részlet kamattámogatása és a törlesztés nagyságának korlátozás a helyben keresett bér max. 10 %-ában, ami 2 kereső esetében vállalható terhet jelent az alacsony keresetűek esetében is.

g. a közösségért helyben végzett munka, közmunka pénzbeli ellenértéke ne legyen bér jövedelem, adót ne kelljen utána fizetni,

h. ha hiányzik valamilyen szakma képviselője, az erre pályázó és az azt elnyerő bérlakásra jogosult, a mindenki számára közös feltételek szerint.

6. NEM PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A települések tervezése során azt is meg kell meghatározni, hogy a tervezett lélekszám és a gazdálkodási körök alapján, mekkora a minimálisan szükséges méretű és minőségű földterület. Ahhoz hogy a település továbbfejlődését ne korlátozzuk, javasolt a minimális terület kétszeresét biztosítani a település részére. Újabb személyek beköltözéséről, befogadásáról a közösség dönthet, rájuk is a közösség többi tagját megillető jogok és kötelezettségek vonatkoznak, pl. tulajdont csak bizonyos idő elteltével szerezhet, stb. Ennek kidolgozása később esedékes. A fizikai megvalósítás során, javasolt figyelembe venni az öko falvak kialakítása során szerzett tapasztalatokat, a könnyűszerkezetes építési lehetőségeket, és a jelenleg is rendelkezésre álló hazai szabadalmak és találmányok hasznosításában rejlő lehetőségeket. Döntő szempontnak az ár/érték arányának kell lenni, amely figyelembe veszi nemcsak az építési, hanem az üzemeltetési vagy értékteremtő képességet is.

7. KIK LEGYENEK A PROGRAM RÉSZVEVŐI Minden Magyar állampolgár. A célkitűzésekben leírtaknak megfelelően a részvevők első körét az elérni kívánt cél határozza meg, a második körben pedig azt kell figyelembe venni, hogy a település tervezett helyszíne és gazdálkodási köre, milyen részvevőket igényel a működőképesség zavartalansága érdekében.

8. HOL LEGYENEK ÚJ TELEPÜLÉSEK Célszerű lenne mind a 19 megyében ilyen új településeket létrehozni, egymástól eltérő környezetben, esetleg többféle változatban és méretben, amire lehetőséget ad a célkitűzések és gazdálkodási körök kombinálása. Elnéptelenedő település esetén a meglévő közmű és infrastruktúra költségcsökkentő tényező, de itt is szükség lehet új területek bevonására vagy a település és környéke korlátozza a gazdálkodási lehetőségeket.

9. A MEGVALÓSÍTÁS IDŐHORIZONTJA Az első ütemben a Magyar társadalom által, rövid távon is belátható 4-8 éves időtartamban, mind a 19 megyében. Később a növekedési pálya ütemében, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel.

Végül - Levezetés:

Sosem rejtettem véka alá a politikai meggyőződésemet és az ismerősi körökben a közösségben, ahol élek ez nyilvánvaló. Mindazoknak Akik nem ismernek, vagy csak hiszik, hogy ismernek a következőt szeretném elmondani magamról, mielőtt valami, önjelölt és tébolyult világmegváltónak gondolnák a személyemet. Legalább annyira Nemzetinek érzem magam, hogy ha a szükség bármikor úgy hozná, akár az életemet adjam a hazámért. Ugyanakkor nem kevésbé baloldalinak is érzem, hogy a fentiekben és az alábbiakban boncolgatott Programban, fontos hangsúlyt tudjak fektetni a szociális érzékenységre és a hosszútávon tervezésben a rászorultság elveit is szempontként tudjam kezelni. Végül, de nem utolsósorban, talán ugyanannyira „zöld” is, hogy a környezetünkben bekövetkező változásokat is próbáljam élhető jövőképben értelmezni és annyira liberális, hogy mások véleményét, meghallgassam és ha annak helyességéről meggyőz el tudjam azt fogadni. A szóban forgó témakörben, Társadalmi konszenzus és párbeszéd szükséges, politikai meggyőződésektől mentesen, talán pont ennek a hiánya végett, nem sikerült, erre a súlyos problémára mindez idáig megoldást találni. Közben meg csak fogy a lakosság lélekszáma Magyarországon. Sajnálom ha csalódást fogok okozni azoknak, akik azt hiszik, hogy örök érvényű igazságot, minden ismeretlent feloldót, egyszóval a MEGOLDÁST fogom kimondani. Itt be kell valljam, nincs a zsebemben a Bölcsek Köve, Én csak ugyanolyan állampolgár vagyok, mint bármelyikünk. Éppen emiatt kérek, minden olyan a Szakterületén jártas szakembert, pld: közgazdászt, településfejlesztéssel foglalkozót, társadalom szociológiában dolgozót és minden érintettet, hogy segítsen, ezt az útmutatásnak szánt anyagot, megfelelő és Társadalom által megvitatható dokumentumnak formálni. Sajnálatosnak tartom, hogy sok, magát Pártnak aposztrofáló „valami”, még ennyire sem képes, vagy akár semmit sem tud, letenni az asztal szélére, emiatt előre szépen kérem Őket, ne nemtelen politikai személyeskedésbe kezdjenek, hanem próbáljanak meg higgadtan, végre nyílt párbeszédet folytatni a témáról és ne a megosztottságot próbálják, még inkább elmélyíteni.

Csapongó gondolatok, kérdések, összefoglalása a teljesség igénye nélkül:

Az új települések létrehozása magában hordozhat a társadalomra, szociológiai és a népességnövekedésre gyakorolt pozitív hatásokat. Az új lakások a lakhatás jogának biztosítása a fiatal házasokat a valódi gyermekvállalási kedv irányába ösztönözné, ha úgy tetszik ettől az új „szociálpolitikai programtól” és még számos új kidolgozandó elemtől, egyfajta népesedés bumm várható. A munkahelyteremtő beruházások a települések létrehozása kapcsán, stabil pillére lehet a Nemzetgazdaságnak. Később olyan motorjává válhat, amely a munkaképes lakosságot a 100%-s foglalkoztathatóság irányába vihetné el a jelenleg is meglévő programokkal együtt. Itt említhetjük többek közt a közmunkaprogram beillesztését, de a megvalósulást követően az infrastruktúra és közintézmények fenntartása kapcsán, egy állandó előre megbecsülhető foglalkoztatotti létszám alakulhatna ki.

Rendkívül fontos a munkahelyteremtések lehetőségéről tárgyalni a Kormányzat és a Multinacionális Vállalatok között létrejött Stratégiai megállapodás keretében, új üzemegységeik kihelyezéséről. Audi, Mercedes stb. Ugyanakkor létrehozni Magyar Állami „multi vállalatokat”, amelyek szintén foglalkoztatnák az ott élőket. A profil meghatározásakor az előzőekben említett, már betelepült Multik mellett a KKV szektorban tevékenykedő, lehetőleg magyar vállalkozásokkal is számolni kellene. Mezőgazdasági programban meghatározni a célkitűzéseket, amelynek szerves része lehetne, ültetvények telepítése, fóliás – üvegházas művelési területek, állattartó egységek létrehozása, amivel a helyben megtermelhető élelmiszereket a közintézményekben óvodákban, iskolákban, de akár a lakosság részére is biztosítanák, ezen „Állami - Önkormányzati Szövetkezetek – Hálózatok - Társaságok”, kinek, melyik megnevezés áll közelebb. A keletkező többletet értékesíteni a programban résztvevő új településeken, de a csatlakozó Partner községeken, városokban is létrehozott „Állami Logisztikai és Értékesítési Szövetkezeten – Hálózaton - Társaságon” keresztül.

Saját energiaforrással biztosítani a település energiaellátásnak, mondjuk az 1/3-t! Zöld beruházásokkal, szélerőműveket építeni, ahol ennek a lehetősége adott, esetleg napkollektort, napelemeket építeni a házak lakások tetejére, illetve minden olyan alternatív energiaforrást, amely értékteremtő növekedéssel járna a beruházást követően. A helyben megtermelt energia 100%-os Állami tulajdonú, nonprofit Társaság keretében kell működjön.

Finanszírozhatóság terén az 1/3-s irányelvek alapján – Ha úgy tetszik az Állam (Magyar Nemzeti Bank, mint együttműködő?) az első pillér, Kereskedelmi Bankok bevonásával Államilag támogatott kamatú hitelezés a második pillér, Saját erőforrás a harmadik pillér, ami lehet az állampolgár készpénze, vagy a vállalt gyermekek száma, közösségért vállalt munka értéke, helyben létrehozott munkahelyen megkeresett bér maximum 10%-a hosszú lejáratú törlesztéssel, De a Magyar Állam által létrehozott „multi” Nonprofit létéből a haszonból kitermelhető támogatás, vagy a Multinacionális Stratégiai partner cégek adójából elkülönített egy hányadából. Esetleg mindegyiknek, valamilyen kombinációjával, vagy új kidolgozandó eleméből.

A tizenkilenc megyében hol? A közigazgatás bevonása, kiterjesztése új földrajzi területeken, meglévő már kiépült településrészekre, ahol például a lehetőségek hiánya végett, elnéptelenedett falvak jöttek létre. Ott adott a közműhálózat egy része, ennyi előnye lehetne, de a fejlődésüket új területek bevonásával is biztosíthatnánk.

Mikor, mennyi idő alatt? 4-8év megvalósítással a 19 megyében! Itt szeretnék hivatkozni a Kolontári katasztrófa kapcsán a szinte újjáépített településre, ahol bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk, rohamléptékkel megvalósítani a tragédia során keletkezett, helyreállítási munkálatokat. Széles összefogásáról a Kormány és a lakosság a nagy árvizek kapcsán, már szintén bizonyított és úgy gondolom, mintadiák módjára vizsgázott. Amit biztosan kijelenthetünk, amennyiben ez a Program, vagy valami hasonló megvalósul az teljesen egyedülálló lenne Európában, de világviszonylatban is rendkívülinek mondható beruházást jelentene.

Próbáljuk megízlelve kimondani néhány, ma még nem létező településünk nevét, ahol talán a még számunkra is megélhető jövőben, számtalan gyermek nevelkedhetne fel:

Baranyaújfalu, Tolnaújfalu, Somogyújfalu, Zalaújfalu, Vasújfalu, Veszprémújfalu, Bácsújfalu, Békésújfalu, Pestújfalu, Fejérújfalu, Hevesújfalu, Hajdúújfalu, Borsodújfalu, Csongrádújfalu, Mosonújfalu, Komáromújfalu, Szolnokújfalu, Szabolcsújfalu, Nógrádújfalu

Amikor a fentieket összefoglaltam Önöknek, egy Amerikai államelnök, mára szállóigévé vált szavai jutottak eszembe:

„Ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád, hanem hogy mit tehetsz te a hazádért.”

John F. Kennedy

Üdvözlettel:

Varjú Zoltán

Magyar állampolgár

https://bugyor.blogstar.hu/./pages/bugyor/contents/blog/20147/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?